slide

Disclaimer

K&A Houtbouw, K&A Montage en K&A Projects zijn onderdeel van de K&A Groep.

Dit e-mailbericht is slechts bestemd voor de (rechts-)persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst.

Indien een ander dan geadresseerde dit e-mailbericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij/zij niet gerechtigd tot kennisnemen, verspreiden, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan.

De niet bedoelde ontvanger wordt verzocht de afzender telefonisch ofper e-mail op hoogte te stellen en het e-mailbericht te vernietigen. Afzender noch K&A Groep B.V. of aan haar gelieerde vennootschappen staan in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Dit e-mailbericht brengt geen enkele contractuele gebondenheid voor afzender noch voor K&A Groep B.V. of aan haar gelieerde vennootschappen tot stand.